Η ιστοσελίδα βρίσκεται ακόμη σε Beta Version.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο (+30) 210 32 59 900
Πληροφορίες
Η εταιρεία μας

Συμμετοχή σε Οργανωμένο Ταξίδι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 7/2018 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς

Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού και παρακαλούμε να διαβαστούν προσεκτικά πριν εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι/κρουαζιέρα της Εταιρείας μας προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018
Σημειώνουμε, ότι στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριμένες και ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κλπ.), που αφορούν το κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιμοκατάλογο ή τις κατά περίπτωση τιμές & κόστη που σας έχουν δοθεί από το τουριστικό γραφείο.


01. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Είμαστε η εταιρεία με την επωνυμία «Cruiseway Travel Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο “Cruiseway Travel”, με έδρα τo Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24, Τ.Κ.15124, με αριθμό ειδικού σήματος ΕΟΤ 0206E60000356901, (στο εξής «τουριστικό γραφείο»), μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) με αρ. 2101 που διοργανώνουμε ή πρακτορεύουμε ταξίδια είτε μόνοι είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, και τα πωλούμε  ή τα διαθέτουμε προς πώληση οι ίδιοι ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου (πωλητή).


02. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Η συμμετοχή σας σε οργανωμένο ταξίδι (στο εξής «ταξίδι») προϋποθέτει την υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας μας και του «ταξιδιώτη», δηλαδή εσάς, η οποία καλύπτει και την οικογένεια σας ή την ομάδα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε οικονομικά, αντίγραφο της οποίας λαμβάνετε υποχρεωτικά. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συμμετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.


03. ΓΕΝΙΚΑ

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβεια τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού.
Τα έντυπα προγράμματα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιμοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασμό με αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες.
Η τελική διαμόρφωση του ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιμής του περιέχεται στη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο μέρη (τουριστικό γραφείο και ταξιδιώτες).
Σημειώνουμε, ότι οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του ταξιδιώτη, όσον αφορά το ταξίδι στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίηση τους. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί να συνιστούν προσωπικά δεδομένα του ταξιδιώτη (συχνά, μάλιστα, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), το γραφείο μας τα διατηρεί αποκλειστικά για το χρόνο της διάρκειας του ταξιδιού, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ταξιδιώτη στο ταξίδι, και στη συνέχεια τα διαγράφει.
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών/κρουαζιέρων μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο, και για τον λόγο αυτόν το γραφείο μας αλλά και η εταιρία κρουαζιέρας που ταξιδεύετε, θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, fax, email), ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει σε επαφή μαζί σας.


04. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια/κρουαζιέρες μας αν είστε άνω των 18 ετών. Κρατήσεις για ανηλίκους πρέπει να γίνουν από τους νόμιμους κηδεμόνες τους και θα γίνονται δεκτές µόνο εάν ο ανήλικος ταξιδεύει µε τουλάχιστον έναν από τους γονείς του/της ή ή άλλον εξουσιοδοτημένο ενήλικα ο οποίος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τον ανήλικο και έχει μαζί του τα σχετικά έγγραφα. Παιδιά που κατά την πρώτη ημέρα της αναχώρησης δεν έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα της ηλικίας τους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Για ταξίδια που διαρκούν άνω των 15 ημερών προς τους ακόλουθους προορισμούς το επιτρεπτό όριο ηλικίας συμμετοχής είναι 12 μήνες: Αφρική, Άπω Ανατολή, Ινδικό Ωκεανό και Υπερατλαντικά.
Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή υποκαταστήματα των διοργανωτών ή των πωλητών, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι:
α) της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους.
Έγκυρη είναι μία εγγραφή αν αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων το αργότερο 30 πλήρων εργασίμων ημερών προ της εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν.
Ειδικές προσφορές ή εκδρομές που πωλούνται µε ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που αναφέρονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αναλόγως διαθεσιμότητας όπως γνωστοποιείται από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, υποχρεούται να έχει την την εξουσιοδότηση να προβεί σε κράτηση για λογαριασµό όλων των συνταξιδιωτών που αναφέρονται στη δήλωση συµµετοχής και ότι αυτοί θα συμμορφωθούν µε τους Όρους Συμμετοχής και να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους Όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν τού ζητηθεί.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς όρους για ειδικούς τύπους συμβάσεων (για παράδειγμα ομαδικά ταξίδια ή ταξίδια κινήτρων ή επιβράβευσης). Οι ειδικότεροι όροι που θα συμφωνηθούν σε κάθε περίπτωση στη σύμβαση που θα συναφθεί, θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τους παρόντες Όρους. Οποιαδήποτε ποσά καταβάλλονται σε ταξιδιωτικό πράκτορα πριν από την επιβεβαίωση της συµµετοχής σας από την Εταιρεία κρατούνται από αυτόν για λογαριασµό σας. Έπειτα από την επιβεβαίωση της συµµετοχής σας από την Εταιρεία τα παραπάνω ποσά κρατώνται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα για λογαριασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν προβείτε κατά το χρόνο που αυτό απαιτείται σε καταβολή οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού, η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε ακύρωση της συµµετοχής και θα υποβληθείτε σε ακυρωτικά τέλη όπως ορίζονται στην παράγραφο 12.


05. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΚΕΤΟΥ

Ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού οποιαδήποτε στιγμή πριν από την έναρξη του πακέτου. Στην περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης θα καταβάλει εύλογη και δικαιολογημένη χρέωση καταγγελίας στο γραφείο μας, ανάλογα με τον χρόνο καταγγελίας (ακυρωτικά).
Ο ταξιδιώτης έχει επίσης το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη του πακέτου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό. Σε περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.


06. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ

Η αξία των ταξιδιών (στο εξής «τιμή») αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας, όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη - φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, visa κλπ.), ή σας δίνεται αναλυτικά από το γραφείο μας όταν ρωτάτε για κάποιο ταξίδι Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται με βάση τα κοστολογικά δεδομένα των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ., Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα σας κοινοποιηθεί, υπολογισμένη αναλυτικά, με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο σε σταθερό μέσο, μαζί με την αιτιολόγησή της.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής του πακέτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 8%, ο ταξιδιώτης μπορεί να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποίηση ή να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας.
Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση, τότε μπορεί να δεχθεί ένα άλλο πακέτο, εφόσον μπορούμε να το προσφέρουμε, ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας. Αν το ταξίδι που θα προσφερθεί στον ταξιδιώτη είναι κατώτερης αξίας, θα τού μειωθεί αντίστοιχα η τιμή.
Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στο γραφείο μας εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως δε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
Οι επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμένων, επιβαρύνσεις από την αύξηση της τιμής των καυσίμων/επίναυλος καυσίμων, συναλλαγματικές διαφορές κλπ.).
Αν, αντί για αύξηση, προκύψει οποιαδήποτε μείωση του κόστους του ταξιδιού, οφειλόμενη σε μείωση του κόστους των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, των φόρων ή τελών (τουριστικών φόρων, φόρων αεροδρομίου, τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, συναλλαγματικών ισοτιμιών που αφορούν το πακέτο), ο ταξιδιώτης δικαιούται μείωση της τιμής αντίστοιχη προς τη σχετική μείωση του κόστους. Στην περίπτωση αυτή, το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τις πραγματικές διοικητικές δαπάνες από το ποσό επιστροφής που οφείλει στον ταξιδιώτη.
Ο τρόπος υπολογισμού των επιβαρύνσεων διαφέρει από εταιρία σε εταιρία κρουαζιέρας και αναφέρεται στους ειδικούς επιπρόσθετους όρους της κάθε εταιρίας. Οι τιμές τον οργανωμένων ταξιδιών αφορούν ένα άτομο και καλύπτουν μόνο τις αναφερόμενες στα «περιλαμβανόμενα» υπηρεσίες.
Η τιμή των ταξιδιών μπορεί και να μειωθεί για την προσέλκυση επιπλέον ατόμων. απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωμένων από το τουριστικό γραφείο θέσεων σε προσφορά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους ταξιδιώτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους νωρίς να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Το τουριστικό γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών.
Οι παιδικές χρεώσεις (και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/ καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση, από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση ή ειδική τιμή. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι Επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. Στην περίπτωση που επιλέξετε να διαμείνετε σε τρίκλινο ή τετράκλινο δωμάτιο/καμπίνα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το τρίτο άτομο στα τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση. Οι ακριβείς διαφοροποιήσεις των τιμών, πάντως, αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που ισχύει07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα τμήματα του ταξιδιού που διαφημίζει και διαθέτει στους ταξιδιώτες. Το τουριστικό γραφείο, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, επιμέλειας και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις προερχόμενες από δική σας υπαιτιότητα ή υπαιτιότητα οποιουδήποτε αναφερομένου στη δήλωση συμμετοχής, από υπαιτιότητα τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, μη συνήθη ή απρόβλεπτα γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και οποιωνδήποτε άλλων αιτίων που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ερμηνεύονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας και δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν.
Λόγω της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις ή τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, γενικά, της μεταφοράς τους από τον έναν προορισμό στον άλλο.
Τυχόν προγραμματισμένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, μεταφέρεται στις επόμενες ημέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος της.
Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά (διοργανωτή / πελάτη), και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Το γραφείο μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από αυτό.
Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας.
Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες, θα εξαντλήσει πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, κυρίως όσον αφορά την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις υπηρεσίες υγείας, τις τοπικές αρχές και την προξενική συνδρομή, καθώς και την παροχή συνδρομής στον ταξιδιώτη για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και την εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών. Το γραφείο μας μπορεί να επιβάλει εύλογη χρέωση για τέτοιου είδους συνδρομή, σε περίπτωση που το πρόβλημα προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια του ταξιδιώτη, η οποία δεν θα υπερβαίνει το πραγματικό κόστος που προέκυψε.
- Αν δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η επιστροφή των ταξιδιωτών όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, το γραφείο μας θα επιβαρυνθεί με το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος -όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης κατηγορίας- για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη. Ο περιορισμός αυτός του κόστους δεν ισχύει για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, για κάθε πρόσωπο που τα συνοδεύει, για τις εγκύους, για τους ασυνόδευτους ανήλικους και για τα άτομα που έχουν ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εφόσον το γραφείο μας έχει ειδοποιηθεί σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου.
Σε περίπτωση που, μετά την αναχώρηση του ταξιδιώτη για το ταξίδι, ένα μεγάλο ποσοστό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας οφείλει να προσφέρει, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονισμούς, όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από τους οριζόμενους στη σύμβαση, για τη συνέχιση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης δεν πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί.
Όταν οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί διακανονισμοί καταλήγουν σε πακέτο που είναι κατώτερης ποιότητας από το οριζόμενο στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας θα προσφέρει στον ταξιδιώτη κατάλληλη μείωση της τιμής.
Ο ταξιδιώτης μπορεί να απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς, μόνο αν δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή αν η προτεινόμενη μείωση της τιμής είναι ανεπαρκής.
Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που αφορούν έλλειψη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά με το θέμα.
Εάν κάποια από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας θα πρέπει να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή αν συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θίγονται. Αν η έλλειψη συμμόρφωσης δεν αποκατασταθεί, ο ταξιδιώτης δικαιούται μείωση της τιμής για το χρονικό διάστημα που κράτησε αυτή, εκτός αν το γραφείο μας αποδείξει ότι ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την έλλειψη συμμόρφωσης.
Ο ταξιδιώτης δικαιούται και αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται λόγω τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης, η οποία καταβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, εκτός αν το γραφείο μας αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης: α) καταλογίζεται στον ταξιδιώτη, β) καταλογίζεται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και έχει απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή γ) οφείλεται σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

Όταν η έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει ουσιωδώς την εκτέλεση του πακέτου και το γραφείο μας δεν την αποκαταστήσει εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζει ο ταξιδιώτης, ο τελευταίος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς χρέωση καταγγελίας και, κατά περίπτωση, να λάβει μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας εναλλακτικών διακανονισμών ή εάν ο ταξιδιώτης απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ταξιδιώτης δικαιούται, κατά περίπτωση, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση, χωρίς την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Η ευθύνη της Εταιρείας είναι περιορισμένη δεν θα ξεπερνά την ευθύνη του Μεταφορέα κατά τους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς.
Εάν το πακέτο περιλαμβάνει μεταφορά επιβατών, το γραφείο μας, στις περιπτώσεις αυτές, μεριμνά επίσης για τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη με ανάλογο μεταφορικό μέσο χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς πρόσθετο κόστος γι’ αυτόν.
Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγηση του. Μετά την παρέλευση του 15ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.
Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή, από πλευράς κόστους, η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, για τον οποίο θα ενημερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράμματος του κάθε ταξιδιού. Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει εγγράφως, και εντός τουλάχιστον 21 ηµερών προ της ενάρξεως του ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, πάντως, (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά (διοργανωτή / ταξιδιώτη), και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Το γραφείο μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από αυτό.
- Σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου θα λάβετε από το γραφείο μας τα απαραίτητα κουπόνια και εισιτήρια, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και, κατά περίπτωση, σχετικά με το χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων, καθώς και τις προγραμματισμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων, των ανταποκρίσεων και της άφιξης. Με την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, θα μπορείτε να παραλάβατε από το γραφείο μας τα προβλεπόμενα παραστατικά και αποδείξεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες08. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγματοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού, τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών, η έγκαιρη προσέλευση τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.) και η συμμόρφωσή τους µε οποιουσδήποτε διοικητικούς ή νομοθετικούς κανονισμούς έχουν εφαρμογή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα.
Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σ’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα. Οι ταξιδιώτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα, κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα, στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών μεσών μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ίδιους τους ταξιδιώτες, το δε τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό.
Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο.
Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας του. Πριν την αναχώρηση σας από το κρουαζιερόπλοιο ή ξενοδοχείο ή το κατάλυμα σας, να μεριμνάτε έγκαιρα νια την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών (από τηλεφωνήματα. ποτά. κλπ.).
Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή και σε οποιονδήποτε παροχέα οποιασδήποτε υπηρεσίας η οποία αποτελεί τμήμα των διακοπών ως αποτέλεσμα της µη συµµόρφωσής του με τους παρόντες όρους ή με τους επιμέρους ειδικότερους όρους που διέπουν τις συμβάσεις μεταφοράς του. Ο πελάτης ευθύνεται επίσης για κάθε κύρωση, πρόστιμο και δαπάνη που εξαιτίας της συμπεριφοράς του αποδίδεται στην Εταιρεία ή παροχέα της και έχει την ευθύνη να πληρώσει σε λιμενικές, τελωνειακές, υγειονομικές ή άλλες αρχές οποιασδήποτε χώρας. Ο πελάτης οφείλει να παραδώσει στην Εταιρεία οποιαδήποτε έγγραφα και πληροφορίες έχει στην κατοχή του/της τα οποία μπορεί να χρειασθούν στην Εταιρεία ούτως ώστε να ασκήσει το δικαίωμα αγωγής  της κατά τρίτων οι οποίοι μπορεί να ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υπέστη ο πελάτης. Ο πελάτης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε διακινδύνευση του δικαιώματος αναγωγής της Εταιρείας η οποία θα προκληθεί από τη µη συµµόρφωσή του µε τον παρόντα όρο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες του ζητηθεί µε σκοπό να βοηθήσει την Εταιρεία ή οποιουσδήποτε παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συναπαρτίζουν τις διακοπές, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικώς µε την ασφάλεια.
Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, και αφού προειδοποιήσει έγκαιρα εγγράφως το γραφείο μας σε σταθερό μέσο, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση εκτός αν ορίζεται διαφορετική περίοδος από τους επιπρόσθετους ειδικούς όρους συμμετοχής της κάθε κρουαζιέρας. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων χρεώσεων, επιβαρύνσεων ή άλλων δαπανών που προκύπτουν από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος ταξιδιώτης είναι άτομο του άλλου φύλου), ο εκχωρών την κράτηση και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του Επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. Το γραφείο μας θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης09. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ [ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ]

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυμάτων γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής, Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα αλλά προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα μέσα μεταφοράς.).
Στα πλοία, γενικά οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα), διακρίνονται σε εξωτερικές (με μπαλκόνι, με παράθυρο με θέα ή με περιορισμένη θέα ή φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων (Σουίτες, lux, superior κλπ) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών και ων εταιριών κρουαζιέρας.10. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες, που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Το γραφείο μας συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι 6 μηνών μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής σας, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς σας και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις σας.
Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές. Η συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στο πρόγραμμα ή άλλο έντυπο του ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος.
Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο.
Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν.
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.
Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω, όμως, και των ιατρικών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.
Προσοχή: α) Πολλά ταξίδια συνεπάγονται έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνα) ή σε περιοχές τροπικές ή περισσότερο νοσογόνες, όπως στην Αφρική, Ασία, Ν. Αμερική κλπ.
Οι ταξιδιώτες, και ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με προβλήματα υγείας (πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους και να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο, καθώς και να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση, η οποία απαιτείται και από τους μεταφορείς και άλλους παροχείς υπηρεσιών, ότι μπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη, με υπεύθυνη δήλωσή τους.
Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη Ηπατίτιδας Α και Β τύπου, που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά τα μέτρα προσωπικής υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους και καθαριότητας στη λήψη νωπών τροφών και πόσιμου νερού.11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε πρόγραμμά του, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των ταξιδιωτών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του γραφείου, την υποχρέωση επιστροφής του συνόλου των καταβληθέντων, ποσών από τους ταξιδιώτες ή για λογαριασμό τους, στο βαθμό που οι σχετικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται λόγω της αφερεγγυότητας του γραφείου. Εφόσον η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού περιλαμβάνει μεταφορά των ταξιδιωτών, η ασφάλιση καλύπτει και τον επαναπατρισμό τους. Μπορεί, όμως, να προσφέρεται και η δυνατότητα συνέχισης του πακέτου.
Σε περίπτωση που τυχόν αφερεγγυότητα του γραφείου μας επηρεάσει την εκτέλεση του πακέτου, η ασφάλιση θα ενεργοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση, ώστε να διασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και, εφόσον είναι αναγκαίο, η κάλυψη της διαμονής πριν από τον επαναπατρισμό.
Για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν, οι επιστροφές των καταβληθέντων ποσών πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά από αίτημα του ταξιδιώτη.
Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση) αναγράφονται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του γραφείου μας και του ταξιδιώτη.
Το γραφείο μας έχει γνωστοποιήσει τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου τουρισμού προκειμένου να καταχωριστούν στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Επειδή οι ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας προτείνει ανεπιφύλακτα.
Ο πελάτης βεβαιώνει ότι ο ίδιος και όσοι αναφέρονται στην κράτηση διαθέτουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση για να ταξιδέψουν.
Αν ενδιαφέρεστε για πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις, [και για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά σας ή για λόγους που αφορούν εσάς (ασθένεια, ιατρική επέμβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αιτία)], μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να ενημερωθείτε σχετικά.
Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας».
Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την προαιρετική ασφάλισή σας στα επιθυμητά ποσά για την κάλυψη του κόστους στις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται από τις ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά σας ή για λόγους που αφορούν εσάς (ασθένεια, ιατρική επέμβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αιτία)12. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:

180-60 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής
59-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: 45% ακυρωτικά επί του συνόλου της αξίας του πακέτου (κρουαζιέρας, αεροπορικά μεταφορές κτλ)
44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 70% ακυρωτικά επί του συνόλου της αξίας του πακέτου (κρουαζιέρας, αεροπορικά μεταφορές κτλ)
29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου της αξίας του πακέτου (κρουαζιέρας, αεροπορικά μεταφορές κτλ)
14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου της αξίας του πακέτου (κρουαζιέρας, αεροπορικά μεταφορές κτλ)
Σε περίπτωση όπου ο επιβάτης δεν εμφανιστεί κατά την επιβίβαση και δεν επιβιβαστεί σε κανένα από τα επόμενα λιμάνια δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων και έχει 100% ακυρωτικά επί του συνόλου.

Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στο έντυπο πρόγραμμα του συγκεκριμένου ταξιδιού.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.13 ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν ο Κανονισμός της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.

Σε ορισμένα είδη ταξιδιών (π.χ. με πούλμαν), κάθε ταξιδιώτης δικαιούται να μεταφέρει μαζί του μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή. Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην οικονομική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25) και τη μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 ml (οι οποίες να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο), σε διαφανή θήκη 20x20 εκατοστών. Εφίσταται η προσοχή σας, να μην τοποθετείτε χρήματα, είδη μεγάλης αξίας ή σημαντικά έγγραφα στις αποσκευές σας, διότι οι μεταφορείς αποζημιώνουν με βάση το βάρος της αποσκευής, ασχέτως του περιεχομένου της, σαν να περιείχε χρησιμοποιημένο ρουχισμό.

Εφ’ όσον έχετε μαζί σας τιμαλφή είδη, θα πρέπει να τα καταθέτετε προς φύλαξη στην ειδική θυρίδα των ξενοδοχείων, πλοίων ή άλλων καταλυμάτων. Η αποζημίωση δεν καλύπτει την αξία τους.14. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Ο ΗΑΤΤΑ μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω της Επιτροπής Φιλικής Επίλυσης Διαφορών που διαθέτει, εφ’ όσον τα μέρη το επιθυμούν.
Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, οποιαδήποτε αξίωση, αγωγή ή δικαστικές ενέργειες εναντίον της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της θα ασκείται, εκτός εάν η Εταιρεία ρητά συμφωνεί εγγράφως για το αντίθετο, στα ∆ικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.
© 2024 Cruiseway Travel All Rights Reserved
Designed & Developed by Happyonline.gr