The website is still in Beta Version.
For more information contact (+30) 210 32 59 900
Information
Our Company

Terms & Conditions

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

«CRUISEWAY TRANEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»

δ.τ «CRUISEWAY TRAVEL»

 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεχτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης και Προϋποθέσεις και εφόσον συμφωνείτε και τους αποδεχτείτε ως αναπόσπαστο μέρος της μεταξύ μας σύμβασης, προβείτε σε κράτηση, ώστε η Cruiseway Travel να μπορεί να αποδεχτεί την κράτησή σας.

Η Cruiseway Travel καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Με την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι οι χρήστες συμφωνούν με τους όρους χρήσης αυτής.

 1. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

1.1.Είμαστε η εταιρεία με την επωνυμία «Cruiseway Travel Τουριστικές επιχειρήσεις Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «Cruiseway Travel», με έδρα τo Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας 193 & Ιερέως Δούση 24, Τ.Κ.15124, με αριθμό ειδικού σήματος ΕΟΤ 0206E60000356901, (στο εξής «τουριστικό γραφείο»), μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) με αρ. 2101 που διοργανώνουμε ή πρακτορεύουμε ταξίδια είτε μόνοι είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία, και τα πωλούμε  ή τα διαθέτουμε προς πώληση οι ίδιοι ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου (πωλητή).

1.2.Κάνοντας κράτηση για ένα ταξιδιωτικό πακέτο (στο εξής «ταξίδι») και υπογράφοντας την μεταξύ μας σύμβαση, δημιουργείται μια νομική σχέση με τον οργανισμό μας και αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και αποδεχτεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μεταξύ μας συμφωνίας και δεσμεύουν τα μέρη.

1.3.Οι ευθύνες της Cruiseway Travel (εφεξής «τουριστικό γραφείο) είναι αυτές που συμφωνούνται εδώ και εφαρμόζονται και στην περίπτωση των τρίτων-προμηθευτών του τουριστικού γραφείου, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του παρόντος, αν οι τρίτοι συμβάλλονται ως μέρη της συμφωνίας είναι εξίσου υπεύθυνοι με το τουριστικό γραφείο με βάση τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση (και στην παρούσα ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής).

1.4.Οι αντισυμβαλλόμενοι (εφεξής «ταξιδιώτης») ευθύνονται για την καταβολή του συμφωνηθέντος στη σύμβαση αντιτίμου, με εξαίρεση την περίπτωση βαριάς ασθενείας που προϋποθέτει την αδυναμία ακύρωσης ή αναβολής του ταξιδιού. Ο ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος να παρέχει στο τουριστικό γραφείο τις απαραίτητες πληροφορίες και για τους υπόλοιπους ταξιδιώτες που αφορά η συγκεκριμένη σύμβαση.

1.5.Κρατήσεις για ανηλίκους πρέπει να γίνουν από τους νόμιμους κηδεμόνες τους και θα γίνονται δεκτές µόνο εάν ο ανήλικος ταξιδεύει µε τουλάχιστον έναν από τους γονείς του/της ή άλλον εξουσιοδοτημένο ενήλικα, ο οποίος αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για τον ανήλικο και έχει μαζί του τα σχετικά έγγραφα. Παιδιά που κατά την πρώτη ημέρα της αναχώρησης δεν έχουν συμπληρώσει τον 6ο μήνα της ηλικίας τους δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Για ταξίδια που διαρκούν άνω των 15 ημερών προς τους ακόλουθους προορισμούς το επιτρεπτό όριο ηλικίας συμμετοχής είναι 12 μήνες: Αφρική, Άπω Ανατολή, Ινδικό Ωκεανό και Υπερατλαντικά.

1.6.Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία ή υποκαταστήματα των διοργανωτών ή των πωλητών, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή μέσω ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση, προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι:

α) της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους.

1.7.Έγκυρη είναι μία εγγραφή (σε συγκεκριμένο ταξίδι) αν αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων το αργότερο 30 πλήρων εργασίμων ημερών προ της αναχώρησης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν.

 

2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

2.1.Έχετε την δυνατότητα να πληρώσετε το συμφωνηθέν ποσό και  ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (e-banking) ή με  την χρήση χρεωστικής/πιστωτικής/paypal κάρτας (visa, mastercard κ.ά). Όλες οι υπηρεσίες μας χρεώνονται σε ΕΥΡΩ.

2.2.Από την στιγμή της επιβεβαίωσης της κράτησης και μέσα στην προκαθορισμένη κάθε φορά ημερομηνία, απαιτείται προκαταβολή που αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του συνολικού ποσού που αναφέρεται στην εκάστοτε σύμβαση. Σε κάθε δε περίπτωση τριάντα (30) ημέρες πριν την αναχώρηση πρέπει να έχει εξοφληθεί το συνολικό ποσό της παροχής.

Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσα σε λιγότερο από 30 ημέρες από την αναχώρηση, απαιτείται να γίνεται κατευθείαν (με την επιβεβαίωση της κράτησης) η εξόφλησή τους.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3.1.Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα τμήματα του ταξιδιού που διαφημίζει και διαθέτει στους ταξιδιώτες. Το τουριστικό γραφείο, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, επιμέλειας και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις προερχόμενες από υπαιτιότητα του ταξιδιώτη ή υπαιτιότητα οποιουδήποτε αναφερομένου στη δήλωση συμμετοχής, από υπαιτιότητα τρίτων προσώπων, ξένων προς την παροχή των υπηρεσιών, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, μη συνήθη ή απρόβλεπτα γεγονότα εκτός της σφαίρας επιρροής του τουριστικού γραφείου, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.), λόγω αποκλεισμού («εμπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και οποιωνδήποτε άλλων αιτίων που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ερμηνεύονται ως γεγονότα ανωτέρας βίας και δεν μπορούν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν.

3.1.2.Λόγω της πιθανότητας μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν επισκέψεις ή τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις κλπ. κατά τις ημέρες των πτήσεων ή, γενικά, της μεταφοράς τους από τον έναν προορισμό στον άλλο.

Τυχόν προγραμματισμένη ξενάγηση, σε περίπτωση καθυστέρησης, μεταφέρεται στις επόμενες ημέρες, και αν αυτό είναι αδύνατο επιστρέφεται το κόστος της.

3.1.3.Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους, oι προαιρετικές αυτές παροχές (επιτόπιες εκδρομές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε μουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καμία πλευρά (διοργανωτή / πελάτη), και πραγματοποιούνται μόνο αν συμπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων και αφού προπληρωθεί το συνολικό ποσό. Το γραφείο μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται από αυτό.

3.1.4.Το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημιές που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας.

3.2.Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες, θα εξαντλήσει πάντως, κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, κυρίως όσον αφορά την παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις υπηρεσίες υγείας, τις τοπικές αρχές και την προξενική συνδρομή, καθώς και την παροχή συνδρομής στον ταξιδιώτη για τη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας και την εξεύρεση εναλλακτικών ταξιδιωτικών διακανονισμών. Το γραφείο μας μπορεί να επιβάλει εύλογη χρέωση για τέτοιου είδους συνδρομή, σε περίπτωση που το πρόβλημα προκλήθηκε από πρόθεση ή αμέλεια του ταξιδιώτη, η οποία δεν θα υπερβαίνει το πραγματικό κόστος που προέκυψε.

- Αν δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η επιστροφή των ταξιδιωτών όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων, το γραφείο μας θα επιβαρυνθεί με το κόστος της αναγκαίας παροχής καταλύματος -όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης κατηγορίας- για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών διανυκτερεύσεων ανά ταξιδιώτη. Ο περιορισμός αυτός του κόστους δεν ισχύει για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, για κάθε πρόσωπο που τα συνοδεύει, για τις εγκύους, για τους ασυνόδευτους ανήλικους και για τα άτομα που έχουν ανάγκη από ειδική ιατρική βοήθεια, εφόσον το γραφείο μας έχει ειδοποιηθεί σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου.

3.3.Σε περίπτωση που, μετά την αναχώρηση του ταξιδιώτη για το ταξίδι, ένα μεγάλο ποσοστό των ταξιδιωτικών υπηρεσιών δεν μπορεί να παρασχεθεί όπως συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας οφείλει να προσφέρει, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του ταξιδιώτη, κατάλληλους εναλλακτικούς διακανονισμούς, όπου είναι δυνατόν ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας από τους οριζόμενους στη σύμβαση, για τη συνέχιση του πακέτου, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η επιστροφή του ταξιδιώτη στον τόπο αναχώρησης δεν πραγματοποιείται όπως έχει συμφωνηθεί.

Όταν οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί διακανονισμοί καταλήγουν σε πακέτο που είναι κατώτερης ποιότητας από το οριζόμενο στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας θα προσφέρει στον ταξιδιώτη κατάλληλη μείωση της τιμής.

Ο ταξιδιώτης μπορεί να απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς, μόνο αν δεν είναι συγκρίσιμοι προς αυτό που συμφωνήθηκε στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ή αν η προτεινόμενη μείωση της τιμής είναι ανεπαρκής.

3.4.Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, που αφορούν έλλειψη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά με το θέμα.

3.5.Εάν κάποια από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση του οργανωμένου ταξιδιού, το γραφείο μας θα πρέπει να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο ή αν συνεπάγεται δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένης υπόψη της έκτασης της μη συμμόρφωσης και της αξίας των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που θίγονται. Αν η έλλειψη συμμόρφωσης δεν αποκατασταθεί, ο ταξιδιώτης δικαιούται μείωση της τιμής για το χρονικό διάστημα που κράτησε αυτή, εκτός αν το γραφείο μας αποδείξει ότι ο ταξιδιώτης ευθύνεται για την έλλειψη συμμόρφωσης.

3.5.1.Ο ταξιδιώτης δικαιούται και αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υφίσταται λόγω τυχόν έλλειψης συμμόρφωσης, η οποία καταβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, εκτός αν το γραφείο μας αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης: α) καταλογίζεται στον ταξιδιώτη, β) καταλογίζεται σε τρίτο πρόσωπο ξένο προς την παροχή των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και έχει απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο χαρακτήρα, ή γ) οφείλεται σε αναπόφευκτες και έκτακτες περιστάσεις.

3.5.2.Όταν η έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει ουσιωδώς την εκτέλεση του πακέτου και το γραφείο μας δεν την αποκαταστήσει εντός εύλογης προθεσμίας, ο τελευταίος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς χρέωση καταγγελίας και, κατά περίπτωση, να λάβει μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση.

3.6.Σε περίπτωση αδυναμίας εναλλακτικών διακανονισμών ή εάν ο ταξιδιώτης απορρίψει τους προτεινόμενους εναλλακτικούς διακανονισμούς σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ταξιδιώτης δικαιούται, κατά περίπτωση, μείωση της τιμής και/ή αποζημίωση, χωρίς την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού. Η ευθύνη του ταξιδιωτικού γραφείου είναι περιορισμένη, δεν θα ξεπερνά την ευθύνη του Μεταφορέα κατά τους όρους και προϋποθέσεις μεταφοράς.

3.6.1.Εάν το πακέτο περιλαμβάνει μεταφορά επιβατών, το γραφείο μας, στις περιπτώσεις αυτές, μεριμνά επίσης για τον επαναπατρισμό του ταξιδιώτη με ανάλογο μεταφορικό μέσο χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς πρόσθετο κόστος γι’ αυτόν.

3.6.2.Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή από το ταξίδι θα πρέπει ο ταξιδιώτης να υποβάλει εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει για τη αιτιολόγηση του. Μετά την παρέλευση του 15ημέρου, το τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.

3.7.Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή, από πλευράς κόστους, η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων, για τον οποίο θα ενημερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράμματος του κάθε ταξιδιού. Εφ’ όσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει εγγράφως, και εντός τουλάχιστον 21 ηµερών προ της ενάρξεως του ταξιδιού, τους καταναλωτές που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

3.8.Σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου θα λάβετε από το γραφείο μας τα απαραίτητα κουπόνια και εισιτήρια, πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες ώρες αναχώρησης και, κατά περίπτωση, σχετικά με το χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων, καθώς και τις προγραμματισμένες ώρες των ενδιάμεσων στάσεων, των ανταποκρίσεων και της άφιξης. Με την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, θα μπορείτε να παραλάβατε από το γραφείο μας τα προβλεπόμενα παραστατικά και αποδείξεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

4.1.Η Cruiseway Travel συνεργάζεται με διάφορους ανεξάρτητους προμηθευτές που δεν υπόκεινται στον έλεγχό της, παρέχοντας μεταφορά, διαμονή σε καταλύματα/ξενοδοχεία, γεύματα σε εστιατόρια και πολλές άλλες υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί επομένως να είναι υπεύθυνη για θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια που μπορεί να προκύψει είτε λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης οποιουδήποτε τέτοιου προμηθευτή είτε λόγω οποιουδήποτε άλλου γεγονότος για το οποίο η ίδια δεν έχει κανέναν έλεγχο.

4.2.Στόχος της Cruiseway Travel είναι να πραγματοποιεί όλες τις κρουαζιέρες όπως διαφημίζονται, όμως μπορεί να κριθεί απαραίτητο ή σκόπιμο να αναβληθεί ή να τροποποιηθεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο λόγω των επικρατουσών συνθηκών που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, να αποφευχθούν ή να διορθωθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

4.3.Η Cruiseway Travel διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αναστείλει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο, τη διαμονή, τις υπηρεσίες ή τις τιμές που περιγράφονται στο φυλλάδιο ή τις διαδικτυακές προσφορές της ή να τις αντικαταστήσει με εναλλακτικές επιλογές αντίστοιχης αξίας.

4.4.Το τουριστικό γραφείο δεν είναι υπεύθυνο για τα προβλήματα υγείας των πελατών. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να φροντίζει την υγεία του και την υγεία των παιδιών του, καθώς και των ατόμων που ταξιδεύουν μαζί του (χρόνια ασθένεια, αλλεργία, ηλικία, αναπηρία, ψυχιατρική ασθένεια και άλλα) κατά τη σύναψη συμβολαίου, επιλέγοντας έναν προορισμό που να καλύπτει τις ανάγκες τους (π.χ ειδική διατροφή, διαμονή, ειδικές υπηρεσίες και θεραπείες) και γραπτώς να ζητάει την παροχή ειδικών υπηρεσιών από αυτή την άποψη, διαφορετικά, ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε είδος ζημίας βάσει αυτού, ούτε θα μπορούν να υποβληθούν εναντίον του τυχόν παράπονα που σχετίζονται με αυτό.

4.5.Η Cruiseway Travel διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, να αποδεχτεί ή να διατηρήσει οποιοδήποτε άτομο ως μέλος μιας κρουαζιέρας ή να απαιτήσει από έναν συμμετέχοντα να αποσυρθεί από αυτή με δικά του έξοδα όταν μια τέτοια ενέργεια θεωρείται ότι είναι προς το συμφέρον της υγείας και της ασφάλειας του συμμετέχοντα και της ομάδα στο σύνολό της.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

5.1.Ο Πελάτης που κάνει την κράτηση μέσω του ιστότοπου, έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διαβάσει και να αποδεχτεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι μπορούν να μεταφορτωθούν και να εκτυπωθούν από τον ιστότοπο μαζί με το πρόγραμμα περιήγησης.

5.1.1.Ο Πελάτης που κάνει κράτηση μέσω τηλεφώνου ή email και δεν θέλει ή δεν μπορεί να εισέλθει στο πρακτορείο για να υπογράψει έντυπο αντίγραφο της σύμβασης, αλλά επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή ηλεκτρονικά, πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μέσω του ιστότοπου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις καταβάλλοντας προκαταβολή.

5.2.Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει το ποσό σύμφωνα με την επιλεγμένη κρουαζιέρα / πρόγραμμα.

5.3.Ο Πελάτης παρέχει στον Διοργανωτή τις απαραίτητες πληροφορίες και έγγραφα για μεταφορά, διαμονή, διέλευση συνόρων εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Για οποιαδήποτε ανακρίβεια στα αναφερόμενα έγγραφα, ο Πελάτης είναι προσωπικά υπεύθυνος.

5.4.Ο Πελάτης είναι προσωπικά υπεύθυνος και φέρει όλες τις πιθανές συνέπειες για τη ζημιά που προκαλείται στον Διοργανωτή, επειδή δεν συμμορφώνεται ή παραβιάζει αυτούς ή και άλλους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

5.5.Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει για τυχόν ζημιές που προκάλεσε στους χώρους του κρουαζιερόπλοιου, στα μεταφορικά μέσα και στο χώρο του ξενοδοχείου.

5.6.Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τους κανόνες του κρουαζιερόπλοιου και των καταλυμάτων όπου τυχόν διαμένει κατά την διάρκεια του προγράμματος και θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για τυχόν ζημιές στα αντικείμενα, το δωμάτιο/ διαμέρισμα κατά τη διάρκεια της διαμονής του.

5.7.Οι συμμετέχοντες στην κρουαζιέρα πρέπει να ενημερώσουν το αρμόδιο ινστιτούτο υγειονομικής περίθαλψης και να συμμορφωθούν με όλους τους όρους υγείας για να ταξιδέψουν σε μια συγκεκριμένη χώρα. Σε περίπτωση ασθένειας, εναπόκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του Πελάτη να καλύψει το κόστος της θεραπείας.

5.8.Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν, συνήθως, και άλλα άτομα, η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και κατανόηση απέναντι στους συνταξιδιώτες και τους παράγοντες πραγματοποίησής του. Για τον λόγο αυτόν είναι απαραίτητη η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού, τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών, η έγκαιρη προσέλευση τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.) και η συμμόρφωσή τους µε οποιουσδήποτε διοικητικούς ή νομοθετικούς κανονισμούς έχουν εφαρμογή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

5.8.1.Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε. Στην περίπτωση αυτή, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα.

5.8.2.Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει σ’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεται δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις με την αεροπορική εταιρεία, καθώς και από ποιό αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση και ποιά ώρα. Οι ταξιδιώτες από άλλες περιοχές πρέπει να φθάνουν πολύ νωρίτερα, κατά προτίμηση την προηγούμενη ημέρα, στον τόπο αναχώρησης του ταξιδιού, προκειμένου να μην επηρεάζονται από τυχόν καθυστέρηση ή και απεργία των τοπικών μεσών μεταφοράς. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς του οργανωμένου ταξιδιού από τέτοια καθυστέρηση συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επανασύνδεση με την υπόλοιπη ομάδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα για την επανασύνδεσή τους με την υπόλοιπη ομάδα βαρύνουν τους ίδιους τους ταξιδιώτες, το δε τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τους συνδράμει οργανωτικά σ’ αυτό.

5.9.Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.

5.10.Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, ακόμη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησης του εκτός ομάδας βαρύνουν τον ίδιο.

5.11.Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειας του. Πριν την αναχώρηση από το κρουαζιερόπλοιο ή ξενοδοχείο ή το κατάλυμα, ο ταξιδιώτης οφείλει να μεριμνά έγκαιρα για την εξόφληση τυχόν προσωπικών λογαριασμών (από τηλεφωνήματα. ποτά. κλπ.).

5.12.Ο πελάτης ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή και σε οποιονδήποτε πάροχο οποιασδήποτε υπηρεσίας η οποία αποτελεί τμήμα των διακοπών ως αποτέλεσμα της µη συµµόρφωσής του με τους παρόντες όρους ή με τους επιμέρους ειδικότερους όρους που διέπουν τις συμβάσεις μεταφοράς του. Ο πελάτης ευθύνεται επίσης για κάθε κύρωση, πρόστιμο και δαπάνη που εξαιτίας της συμπεριφοράς του αποδίδεται στην Εταιρεία ή πάροχό της και έχει την ευθύνη να πληρώσει σε λιμενικές, τελωνειακές, υγειονομικές ή άλλες αρχές οποιασδήποτε χώρας. Ο πελάτης οφείλει να παραδώσει στην Εταιρεία οποιαδήποτε έγγραφα και πληροφορίες έχει στην κατοχή του/της τα οποία μπορεί να χρειασθούν στην Εταιρεία ούτως ώστε να ασκήσει το δικαίωμα αγωγής της κατά τρίτων οι οποίοι μπορεί να ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υπέστη ο πελάτης. Ο πελάτης ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για οποιαδήποτε διακινδύνευση του δικαιώματος αναγωγής της Εταιρείας η οποία θα προκληθεί από τη µη συµµόρφωσή του µε τον παρόντα όρο. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην Εταιρεία οποιεσδήποτε πληροφορίες του ζητηθεί µε σκοπό να βοηθήσει την Εταιρεία ή οποιουσδήποτε παρόχους υπηρεσιών, οι οποίες συναπαρτίζουν τις διακοπές, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικώς µε την ασφάλεια.

5.13.Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, και αφού προειδοποιήσει έγκαιρα εγγράφως το γραφείο μας σε σταθερό μέσο, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, το οποίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 15 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση εκτός αν ορίζεται διαφορετική περίοδος από τους επιπρόσθετους ειδικούς όρους συμμετοχής της κάθε κρουαζιέρας. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόμενων πρόσθετων χρεώσεων, επιβαρύνσεων ή άλλων δαπανών που προκύπτουν από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος ταξιδιώτης είναι άτομο του άλλου φύλου), ο εκχωρών την κράτηση και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων απέναντι στο γραφείο μας για την καταβολή τους.

5.14.Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόματος του Επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. Το γραφείο μας θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όμως καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης

5.15.Ο Πελάτης που κάνει κράτηση μέσω τηλεφώνου ή email και δεν θέλει ή δεν μπορεί να εισέλθει στο πρακτορείο για να υπογράψει έντυπο αντίγραφο της σύμβασης, αλλά επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή ηλεκτρονικά, πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις μέσω του ιστότοπου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει με τους Όρους και Προϋποθέσεις καταβάλλοντας προκαταβολή.

5.16.Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτομο), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση:

180-60 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής

59-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: 45% ακυρωτικά επί του συνόλου της αξίας του πακέτου (κρουαζιέρας, αεροπορικά μεταφορές κτλ)

44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 70% ακυρωτικά επί του συνόλου της αξίας του πακέτου (κρουαζιέρας, αεροπορικά μεταφορές κτλ)

29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου της αξίας του πακέτου (κρουαζιέρας, αεροπορικά μεταφορές κτλ)

14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου της αξίας του πακέτου (κρουαζιέρας, αεροπορικά μεταφορές κτλ)

5.16.1.Σε περίπτωση όπου ο επιβάτης δεν εμφανιστεί κατά την επιβίβαση και δεν επιβιβαστεί σε κανένα από τα επόμενα λιμάνια δεν δικαιούται καμία επιστροφή χρημάτων και έχει 100% ακυρωτικά επί του συνόλου.

5.16.2.Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στο έντυπο πρόγραμμα του συγκεκριμένου ταξιδιού.

5.16.3.Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.


  5.17.Ο Πελάτης είναι πλήρως υπεύθυνος για όλα τα κόστη και τις συνέπειες, που ενδέχεται να προκύψουν λόγω λανθασμένων πληροφοριών που είχε παράσχει στον Διοργανωτή κατά την κράτηση. Ο Διοργανωτής δικαιούται αποζημίωση για ζημία, εάν ο πελάτης δεν παρείχε τις σωστές πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που θα μπορούσε να επηρεάσει την πραγματοποίηση του ταξιδιωτικού πακέτου και όταν διαπιστωθεί ότι αυτό συνέβη σκόπιμα, μπορεί να υπάρξει επιπρόσθετο κόστος για τον Πελάτη.

6. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

6.1.Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, υποχρεούται να έχει την εξουσιοδότηση να προβεί σε κράτηση για λογαριασμό όλων των συνταξιδιωτών που αναφέρονται στη δήλωση συµµετοχής και ότι αυτοί θα συμμορφωθούν µε τους Όρους Συμμετοχής και να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους Όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν τού ζητηθεί.

6.2.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς όρους για ειδικούς τύπους συμβάσεων (για παράδειγμα ομαδικά ταξίδια ή ταξίδια κινήτρων ή επιβράβευσης). Οι ειδικότεροι όροι που θα συμφωνηθούν σε κάθε περίπτωση στη σύμβαση που θα συναφθεί, θα εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τους παρόντες Όρους.

6.3.Εάν ο Πελάτης δεν φτάσει στο μέρος αναχώρησης της κρουαζιέρας, ο Διοργανωτής δεν υποχρεούται να αποδεχτεί το αίτημα για επιστροφή χρημάτων που έχουν καταβληθεί. Επίσης, εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να συνεχίσει λόγω παραβίασης των κανονισμών, ή επειδή δεν ακολουθεί τα βήματα του προγράμματος και συνεπώς δεν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα, ο Διοργανωτής δεν υποχρεούται να αποδεχτεί το αίτημα επιστροφής χρημάτων.

6.4.Σε περίπτωση που ο Πελάτης εμποδίσει την πραγματοποίηση του ταξιδιού λόγω αδόκιμης/απρεπούς συμπεριφοράς, μη σεβόμενος τις συστάσεις του Διοργανωτή, ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει τον Διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημιά.

6.5.Σε περίπτωση παραβίασης της ελληνικής νομοθεσίας από οποιονδήποτε πελάτη ή ομάδα πελατών, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.

6.6.Ο Διοργανωτής συνιστά στους Πελάτες να ασφαλίσουν τον εαυτό τους και τις αποσκευές τους με ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες για να τους προστατεύσουν από απρόβλεπτες περιστάσεις.

7. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

7.1.Η αξία των ταξιδιών (στο εξής «τιμή») αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας, όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη - φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φιλοδωρήματα, visa κλπ.), ή δίνεται στον ενδιαφερόμενο αναλυτικά από το γραφείο μας όταν ρωτάει για κάποιο ταξίδι. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται με βάση τα κοστολογικά δεδομένα των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους..

7.2.Οι τιμές βασίζονται στην οργανωτική πολιτική του Διοργανωτή και ενδέχεται να μην υπόκεινται σε παράπονα.

7.3.Η ημερομηνία κατά την οποία ο Πελάτης πλήρωσε ηλεκτρονικά (ή αυτή κατά την οποία φάνηκαν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό του Διοργανωτή), θα θεωρείται ως «ημερομηνία πληρωμής».

7.4.Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγματος, καυσίμων κλπ., Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη, υπολογισμένη αναλυτικά, με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο σε σταθερό μέσο, μαζί με την αιτιολόγησή της.

7.4.1.Σε περίπτωση αύξησης της τιμής του πακέτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 8%, ο ταξιδιώτης μπορεί να αποδεχτεί την προτεινόμενη τροποποίηση ή να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας.

7.4.2.Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση, τότε μπορεί να δεχθεί ένα άλλο πακέτο, εφόσον μπορούμε να το προσφέρουμε, ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας. Αν το ταξίδι που θα προσφερθεί στον ταξιδιώτη είναι κατώτερης αξίας, θα τού μειωθεί αντίστοιχα η τιμή.

7.4.3.Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στο γραφείο μας εγγράφως την όποια απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως δε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

7.4.4.Οι επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμένων, επιβαρύνσεις από την αύξηση της τιμής των καυσίμων/επίναυλος καυσίμων, συναλλαγματικές διαφορές κλπ.).

7.4.5.Αν, αντί για αύξηση, προκύψει οποιαδήποτε μείωση του κόστους του ταξιδιού, οφειλόμενη σε μείωση του κόστους των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, των φόρων ή τελών (τουριστικών φόρων, φόρων αεροδρομίου, τελών επιβίβασης ή αποβίβασης σε λιμένες και αερολιμένες, συναλλαγματικών ισοτιμιών που αφορούν το πακέτο), ο ταξιδιώτης δικαιούται μείωση της τιμής αντίστοιχη προς τη σχετική μείωση του κόστους. Στην περίπτωση αυτή, το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τις πραγματικές διοικητικές δαπάνες από το ποσό επιστροφής που οφείλει στον ταξιδιώτη.

7.5.Ο τρόπος υπολογισμού των επιβαρύνσεων διαφέρει από εταιρία σε εταιρία κρουαζιέρας και αναφέρεται στους ειδικούς επιπρόσθετους όρους της κάθε εταιρίας. Οι τιμές τον οργανωμένων ταξιδιών αφορούν ένα άτομο και καλύπτουν μόνο τις αναφερόμενες στα «περιλαμβανόμενα» υπηρεσίες.

7.6.Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του ταξιδιώτη, όσον αφορά το ταξίδι στο οποίο συμμετέχει, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφ’ όσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή η πραγματοποίηση τους. Δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά μπορεί να συνιστούν προσωπικά δεδομένα του ταξιδιώτη (συχνά, μάλιστα, ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), το γραφείο μας τα διατηρεί αποκλειστικά για το χρόνο της διάρκειας του ταξιδιού, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ταξιδιώτη στο ταξίδι, και στη συνέχεια τα διαγράφει.

7.7.Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υπεύθυνος όσο αφορά στις προαιρετικές εκδρομές και επακόλουθες υπηρεσίες, που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του πελάτη, εκτελούνται και χρεώνονται από συνεργάτη ή άμεσο προμηθευτή και δε είναι στο πρόγραμμα της εκδρομής.

8. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

8.1.Όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο ταξιδιωτικό πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές για τους συγκεκριμένους προορισμούς και τοποθεσίες.

8.2.Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Διοργανωτή περιγράφονται στα συγκεκριμένα προγράμματα, ενώ οποιαδήποτε περιγραφή των υπηρεσιών στους καταλόγους - δημοσιεύσεις ή σε ιστοσελίδες των εξωτερικών παρόχων, όπως ξενοδοχεία και εταιρείες μεταφορών, δεν αντιπροσωπεύει την ευθύνη του Διοργανωτή.

8.3.Ο Διοργανωτής δικαιούται να νοικιάσει όλους τους τύπους μέσων μεταφοράς που πληρούν τις συμφωνημένες προδιαγραφές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τον τύπο αυτών.

8.4.Ο εκπρόσωπος του Διοργανωτή, οι ξεναγοί, οι τοπικοί ξεναγοί ή οποιοσδήποτε τοπικός εκπρόσωπος του Διοργανωτή που εργάζεται στο πρόγραμμα του ταξιδιού, δεν θεωρείται ότι είναι πλήρους απασχόλησης και συνεχούς παρακολούθησης, αλλά παρέχει μόνο υπηρεσίες υπό τις προκαθορισμένες συνθήκες που καθορίζονται στοπρόγραμμα. Επιπλέον, τα παραπάνω πρόσωπα δεν είναι αρμόδια να αποφασίζουν για οποιαδήποτε επείγουσα ιατρική βοήθεια στον Πελάτη ή για τυχόν αστυνομική παρέμβαση, κ.λπ. αλλά μια τέτοια απόφαση λαμβάνεται μόνο από τον Πελάτη, κατά την προσωπική του κρίση και σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

  1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ [ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ]
9.1.Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυμάτων γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα με την κατηγορία τους όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής,

            9.2.Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, μηχανές, τηλέφωνα και τα αλλά προσωπικά σας είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα μέσα μεταφοράς.).

9.3.Στα πλοία, γενικά οι καμπίνες είναι μικρότερες από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώματα), διακρίνονται σε εξωτερικές (με μπαλκόνι, με παράθυρο με θέα ή με περιορισμένη θέα ή φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, μπορεί να είναι τύπου «κουκέτας», με κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καμπίνων (Σουίτες, lux, superior κλπ) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών και ων εταιριών κρουαζιέρας.

10.ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

10.1.Οι αποσκευές παραδίδονται στον μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν ο Κανονισμός της IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών.

10.2.Σε ορισμένα είδη ταξιδιών (π.χ. με πούλμαν), κάθε ταξιδιώτης δικαιούται να μεταφέρει μαζί του μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή. Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην οικονομική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου. Σημειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25) και τη μεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους μέχρι 100 ml (οι οποίες να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο), σε διαφανή θήκη 20x20 εκατοστών. Εφίσταται η προσοχή σας, να μην τοποθετείτε χρήματα, είδη μεγάλης αξίας ή σημαντικά έγγραφα στις αποσκευές σας, διότι οι μεταφορείς αποζημιώνουν με βάση το βάρος της αποσκευής, ασχέτως του περιεχομένου της, σαν να περιείχε χρησιμοποιημένο ρουχισμό.

10.3.Εφ’ όσον έχετε μαζί σας τιμαλφή είδη, θα πρέπει να τα καταθέτετε προς φύλαξη στην ειδική θυρίδα των ξενοδοχείων, πλοίων ή άλλων καταλυμάτων. Η αποζημίωση δεν καλύπτει την αξία τους.

  1. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
11.1.Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες, που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Το γραφείο μας συνιστά στους ταξιδιώτες να έχουν στο ταξίδι το διαβατήριό τους σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι 6 μηνών μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής τους, για την άμεση αναγνώριση της ταυτότητάς τους και για την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις τους.

Προσοχή: Μερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει τουλάχιστον 3-12 μήνες μετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές. Η συγκεκριμένη πληροφορία για κάθε ταξίδι, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, βρίσκεται στο πρόγραμμα ή άλλο έντυπο του ταξιδιού, το οποίο είναι αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος.

11.2.Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο.

11.3.Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραμονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά εγγράφως το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν.

11.4.Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.

11.5.Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω, όμως, και των ιατρικών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

Προσοχή: α) Πολλά ταξίδια συνεπάγονται έκτακτες ή διαφορετικές συνθήκες για τον οργανισμό των ταξιδιωτών, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνα) ή σε περιοχές τροπικές ή περισσότερο νοσογόνες, όπως στην Αφρική, Ασία, Ν. Αμερική κλπ.

11.5.1.Οι ταξιδιώτες, και ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας, τα άτομα με προβλήματα υγείας (πίεση, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους και να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο, καθώς και να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση, η οποία απαιτείται και από τους μεταφορείς και άλλους παρόχους υπηρεσιών, ότι μπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη, με υπεύθυνη δήλωσή τους.

11.5.2.Είναι χρήσιμο να γίνεται εμβολιασμός ή φαρμακευτική αγωγή για την πρόληψη Ηπατίτιδας Α και Β τύπου, που είναι η πιο συχνή επίπτωση όταν δεν λαμβάνονται αυστηρά τα μέτρα προσωπικής υγιεινής σε κοινόχρηστους χώρους και καθαριότητας στη λήψη νωπών τροφών και πόσιμου νερού.

  1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
12.1.Εάν ο ταξιδιώτης ανακαλύψει κάποιο ελάττωμα κατά την εκτέλεση της κρουαζιέρας, πρέπει να το αναφέρει το συντομότερο δυνατό στον Διοργανωτή, ώστε να βρεθεί λύση.

12.1.1.Σε περίπτωση δυσαρέσκειας με οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, ο Πελάτης πρέπει να το αναφέρει αμέσως στον Διοργανωτή ή στον εκπρόσωπο του, ώστε να ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη του προβλήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.

12.1.2.Ο Πελάτης υποχρεούται να συνεργαστεί με τον εκπρόσωπο του Διοργανωτή με καλή πίστη για να εξαλείψει τους λόγους της καταγγελίας. Εάν ο Πελάτης δεν αποδέχεται την προσφερόμενη λύση που αντιστοιχεί στην υπηρεσία επί πληρωμή, ο Διοργανωτής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί τυχόν μελλοντικά  παράπονα του Πελάτη.

12.1.3.Κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει παράπονο για μια ανεκπλήρωτη ή μερικώς ολοκληρωμένη υπηρεσία και υποχρεούται να επισυνάψει τα πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία στον ταξιδιωτικό πράκτορα μέσα στις αναφερόμενες στο άρθρο 3.6.2 προθεσμίες, γραπτώς και αιτιολογημένα.

Είναι προς το συμφέρον του Πελάτη να υποβάλει το παράπονό του εντός της παραπάνω προθεσμίας των 15 ημερών, ώστε ο Διοργανωτής να το εξετάσει λεπτομερώς. Ο Διοργανωτής δεν θα λαμβάνει υπόψη τα παράπονα που υποβάλλονται χωρίς συγκεκριμένο πληρεξούσιο ή τυχόν ομαδικά παράπονα στα οποία δεν αναφέρονται οι Πελάτες ξεχωριστά.

12.2.Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποκατάσταση σε περίπτωση μερικής ή ολικής αποτυχίας εκτέλεσης της υπηρεσίας που παρέχεται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

12.2.1.Εάν η αποτυχία του Διοργανωτή να εκτελέσει υπηρεσίες οδηγεί σε μη εκτέλεση ή ελλιπή εκτέλεση των υπηρεσιών, ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει μείωση της τιμής στο ποσό που ισοδυναμεί με το ποσό που αποτελεί την πραγματική διαφορά μεταξύ της συμφωνηθείσας παροχής και της πραγματικής υπηρεσίας. Ο Διοργανωτής οφείλει να απαντήσει στη ληφθείσα γραπτή και πρόσφατη καταγγελία εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής ή εντός της ίδιας προθεσμίας για την δυνατότητα επιστροφής χρημάτων με σκοπό τη μείωση της τιμής, εάν η καταγγελία είναι δικαιολογημένη και πάντα με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας.

12.2.2.Εάν ένας Πελάτης αποδέχεται την καταβολή αποζημίωσης με σκοπό την εύλογη μείωση της τιμής ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αποζημίωσης, θεωρείται ότι ο πελάτης συμφωνεί με την πρόταση του Διοργανωτή για ειρηνική επίλυση της διαφοράς και ως εκ τούτου καταργεί τυχόν περαιτέρω αξιώσεις κατά του Διοργανωτή.

12.2.3.Σε περίπτωση που ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών (όπως ξενοδοχείο ή εταιρεία μεταφορών) ενδέχεται να καταβάλει οποιαδήποτε ζημία στον πελάτη, ο Διοργανωτής αποφασίζει εάν ο πελάτης θα αποζημιωθεί απευθείας από το τρίτο μέρος ή από τον Διοργανωτή.

  1. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
13.1.Ειδικές προσφορές ή εκδρομές που πωλούνται µε ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που αναφέρονται στο διαφημιστικό φυλλάδιο προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αναλόγως διαθεσιμότητας όπως γνωστοποιείται από την Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

13.2.Η τιμή των ταξιδιών μπορεί και να μειωθεί για την προσέλκυση επιπλέον ατόμων, απαραίτητων για την πραγματοποίησή τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωμένων από το τουριστικό γραφείο θέσεων σε προσφορά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους ταξιδιώτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους νωρίς να καταβάλουν τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Το τουριστικό γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό θέσεων να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών.

13.3.Οι παιδικές χρεώσεις (και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/ καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση, από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό στα ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση ή ειδική τιμή. Στα charters (ναυλωμένα μέσα μεταφοράς) όλοι οι Επιβάτες, καθώς και τα παιδιά, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης επιλέξει να διαμείνει σε τρίκλινο ή τετράκλινο δωμάτιο/καμπίνα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι το τρίτο άτομο στα τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση. Οι ακριβείς διαφοροποιήσεις των τιμών, πάντως, αναφέρονται στον τιμοκατάλογο που ισχύει.

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
14.1.Το γραφείο μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για κάθε πρόγραμμά του, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των ταξιδιωτών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης του γραφείου, την υποχρέωση επιστροφής του συνόλου των καταβληθέντων ποσών από τους ταξιδιώτες ή για λογαριασμό τους, στο βαθμό που οι σχετικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται λόγω της αφερεγγυότητας του γραφείου. Εφόσον η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού περιλαμβάνει μεταφορά των ταξιδιωτών, η ασφάλιση καλύπτει και τον επαναπατρισμό τους. Μπορεί, όμως, να προσφέρεται και η δυνατότητα συνέχισης του πακέτου.

14.1.1.Σε περίπτωση που τυχόν αφερεγγυότητα του γραφείου μας επηρεάσει την εκτέλεση του πακέτου, η ασφάλιση θα ενεργοποιηθεί χωρίς επιβάρυνση, ώστε να διασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και, εφόσον είναι αναγκαίο, η κάλυψη της διαμονής πριν από τον επαναπατρισμό.

14.2.Για τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που δεν εκτελέστηκαν, οι επιστροφές των καταβληθέντων ποσών πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μετά από αίτημα του ταξιδιώτη.

14.3.Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση) αναγράφονται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του γραφείου μας και του ταξιδιώτη.

14.3.1Το γραφείο μας έχει γνωστοποιήσει τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την επωνυμία της ασφαλιστικής εταιρείας στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου τουρισμού προκειμένου να καταχωριστούν στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων.

14.4.Επειδή οι ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις είναι συγκεκριμένες και περιορισμένες, για τις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας προτείνει ανεπιφύλακτα.

14.5.Ο πελάτης βεβαιώνει ότι ο ίδιος και όσοι αναφέρονται στην κράτηση διαθέτουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση για να ταξιδέψουν.

14.6.Αν ενδιαφέρεστε για πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις, [και για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά σας ή για λόγους που αφορούν εσάς (ασθένεια, ιατρική επέμβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αιτία)], μπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να ενημερωθείτε σχετικά.

14.6.1.Επίσης, για την περίπτωση ασθένειας σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας».

14.7.Προτείνουμε ανεπιφύλακτα την προαιρετική ασφάλισή σας στα επιθυμητά ποσά για την κάλυψη του κόστους στις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήματος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν καλύπτονται από τις ομαδικές ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά σας ή για λόγους που αφορούν εσάς (ασθένεια, ιατρική επέμβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αιτία)

14.7.1 Συνιστάται η ασφαλιστική κάλυψη να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και όλα τα άλλα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα απώλειας, ζημιάς, τραυματισμού, καθυστέρησης ή αναστάτωσης στον πελάτη.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
            15.1.Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Ο ΗΑΤΤΑ μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω της Επιτροπής Φιλικής Επίλυσης Διαφορών που διαθέτει, εφ’ όσον τα μέρη το επιθυμούν. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και όλα τα θέματα που απορρέουν από αυτόν, υπόκεινται στον Ελληνικό Νόμο και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15.2.Προσφορές σε κρουαζιέρες, ημερομηνίες και τιμές ισχύουν από τη δημοσίευση στον ιστότοπό μας μέχρι την κατάργησή τους από αυτόν. Η Cruiseway Travel διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε από τα δρομολόγια, τις υπηρεσίες, τα κρουαζιερόπλοια, τις τιμές, τα καταλύματα ή τα οχήματα που περιγράφονται στις προσφορές στον ιστότοπό μας χωρίς να είναι υπεύθυνη για αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων.

15.3.Η Cruiseway Travel μπορεί, χωρίς ειδοποίηση, ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Η Cruiseway Travel μπορεί επίσης να κάνει βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

15.4.Ο αριθμός ειδικού σήματος ΕΟΤ της Cruiseway Travel είναι 0206E60000356901 και εκδίδεται από τον Εθνικό Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Copyright Cruiseway Travel. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Τα αρχεία κειμένου, εικόνας, γραφικών, ήχου, κινούμενων σχεδίων και βίντεο, καθώς και ο συνδυασμός τους, που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορούν να αντιγραφούν για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς διανομής και δεν μπορούν να τροποποιηθούν, ανεξάρτητα από το εάν αυτή η τροποποίηση ενεργοποιεί παράγωγα έργα ή αναπαράγεται σε άλλους ιστότοπους. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να ληφθεί, να διανεμηθεί, να δημοσιευθεί ή να μεταφερθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή έγκριση της Cruiseway Travel, εκτός από τη λήψη πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο για προσωπική χρήση. Ο ιστότοπος του cruiseway.gr μπορεί να περιλαμβάνει εικόνες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα των προμηθευτών τους.

  1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο και οι οποίες παρέχονται από την Cruiseway Travel «ως έχουν» και στο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, παρέχονται χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Αν και θεωρείται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, ενδέχεται να περιλαμβάνουν κατά περιόδους ακούσια σφάλματα ή ασυνέπειες. Η Cruiseway Travel θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ακρίβεια του περιεχομένου που παρουσιάζεται στον ιστότοπό της, ωστόσο, οι χρήστες δεν θα πρέπει να βασίζονται σε τέτοιο περιεχόμενο για τη λήψη νομικών ενεργειών χωρίς να λάβουν πρώτα επαγγελματικές νομικές συμβουλές. Οι χρήστες που βασίζονται στις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αναλαμβάνουν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτόν. Η CruisewayTravelδεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη που σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή με την καθυστέρηση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου, ή για τη χρήση οποιονδήποτε πληροφοριών ή υλικού που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο, ούτε για το περιεχόμενο οποιονδήποτε εξωτερικών ιστότοπων στους οποίους συνδέεται ή αναφέρεται αυτός ο ιστότοπος.

  1. ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Η Cruiseway Travel καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι το διαθέσιμο υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι πιθανό να προκαλέσει ηλεκτρονικές απειλές, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες προστασίας από ιούς. Είναι πάντα συνετό για τους χρήστες να εκτελούν λογισμικό προστασίας από ιούς κατά τη λήψη υλικού από το Διαδίκτυο. Η Cruiseway Travel δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για απώλειες, διακοπές ή ζημιές που προκλήθηκαν στα δεδομένα ή στους υπολογιστές των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας ως αποτέλεσμα της λήψης ή της χρήσης του διαθέσιμου υλικού.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν από 24 Απριλίου 2021.